Polityka prywatności

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Administratorem niniejszej strony internetowej www.konferencjamed-gdynia.pl i podmiotem uprawnionym do gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących osób z niej korzystających (Użytkowników) jest S & M PRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Zgoda 8/413, 81-361 Gdynia, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000528770, NIP 5862292776 (dalej jako: Administrator).

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Użytkownikach, w tym ich danych osobowych.

Niniejszy dokument ma zastosowanie jedynie do Użytkowników korzystających ze strony internetowej www.konferencjamed-gdynia.pl (dalej jako: Witryna) prowadzonej w związku z konkretnym wydarzeniem naukowym. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z umieszczonych na Witrynie odnośników do innych stron internetowych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności oraz nie zapewnia bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych w związku z korzystaniem z tych stron. Użytkownikowi zaleca się zapoznanie z Polityką Prywatności strony, na którą został przekierowany.

II. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator szanuje prawo Użytkowników do ochrony prywatności i zapewnia bezpieczeństwo ich danych osobowych przekazywanych w związku z korzystaniem z Witryny oraz zobowiązuje się do nieprzetwarzania tych danych bez ich zgody.

Dane przekazywane przez Użytkowników gromadzone i przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz zgodnie z zakresem oświadczenia Użytkownika o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie tych danych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby ochrona danych Użytkowników była sprawowana w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych osobom nieuprawnionym oraz uniemożliwiający korzystanie z nich i przetwarzanie ich w sposób bezprawny. W tym celu Administrator przechowuje gromadzone dane na zabezpieczonych odpowiednimi środkami technicznymi serwerach, do których dostęp mają jedynie osoby upoważnione.

Informacje dotyczące Użytkownika mogą być udostępniane właściwym organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.

III. CEL GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator gromadzi i przetwarza dane Użytkowników przede wszystkim w celu realizacji usług polegających na organizacji wydarzenia naukowego o tematyce medycznej, to jest Konferencji naukowej pod nazwą „Choroby Autoimmunizacyjne i Alergie Towarzyszące”, wyznaczonej na dzień 11.05.2019 r. w Gdyni. Główną funkcją niniejszej Witryny jest zaznajomienie Użytkowników z tematyką i programem Konferencji oraz umożliwienie im zgłoszenia w niej udziału w charakterze Uczestników, z czym łączy się konieczność przekazania podstawowych danych osobowych, pozwalających na identyfikację danego Uczestnika wydarzenia oraz realizację wzajemnych świadczeń.

Niniejszy dokument ma zastosowanie jedynie do Użytkowników korzystających ze strony internetowej www.konferencjamed-gdynia.pl (dalej jako: Witryna) prowadzonej w związku z konkretnym wydarzeniem naukowym. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z umieszczonych na Witrynie odnośników do innych stron internetowych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności oraz nie zapewnia bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych w związku z korzystaniem z tych stron. Użytkownikowi zaleca się zapoznanie z Polityką Prywatności strony, na którą został przekierowany.

IV. PRZEKAZYWANIE I MODYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH

Przekazywanie danych przez Użytkowników odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie za pośrednictwem niniejszej strony „Formularza zgłoszeniowego”. Wypełniając i przesyłając formularz, Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych oraz złożenie dodatkowych oświadczeń poprzez zaznaczenie właściwych pól. Wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zgłoszenia udziału w wydarzeniu naukowym organizowanym przez Administratora. Użytkownik może w każdym czasie od wprowadzenia danych osobowych weryfikować je, dokonywać zmian oraz żądać ich usunięcia. Powyższego można dokonać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@konferencjamed-gdynia.pl lub pisemnie na adres S & M PRO Sp. z o.o. ul. Zgoda 8/413, 81-361 Gdynia. Administrator ma prawo odmówić usunięcia danych w przypadku nieuregulowania przez Użytkownika należności z tytułu zleconych usług, o których mowa w Regulaminie lub w razie naruszenia przez niego przepisów prawa gdy przechowywanie tych danych jest niezbędne dla wyjaśnienia tych okoliczności i ewentualnego przekazania ich właściwym organom państwowym.

Administrator gromadzi ponadto dane techniczne dotyczące Użytkowników. Na dane te składają się informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkowników z Witryny, częstotliwości tego korzystania z wykorzystaniem adresu IP komputera każdego Użytkownika, informacji dotyczących typu przeglądarki i lokalizacji komputera, adresu URL zasobów wymaganych oraz innych parametrów dotyczących systemu operacyjnego komputera Użytkownika. Dane te służą wyłącznie do celów statystycznych i są wykorzystywane do udoskonalenia świadczonych przez Administratora usług i zapewnienia wygodnej obsługi technicznej Użytkowników.

Niniejszy dokument ma zastosowanie jedynie do Użytkowników korzystających ze strony internetowej www.konferencjamed-gdynia.pl (dalej jako: Witryna) prowadzonej w związku z konkretnym wydarzeniem naukowym. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z umieszczonych na Witrynie odnośników do innych stron internetowych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności oraz nie zapewnia bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych w związku z korzystaniem z tych stron. Użytkownikowi zaleca się zapoznanie z Polityką Prywatności strony, na którą został przekierowany.

IV. PRZEKAZYWANIE I MODYFIKACJA DANYCH OSOBOWYCH

Witryna wykorzystuje pliki tekstowe Cookies, przechowywane przez przeglądarki internetowe na dysku twardym komputera Użytkownika. Zaakceptowanie wykorzystywania tych plików jest niezbędne w celu prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcji strony. Pliki te umożliwiają gromadzenie danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z danej witryny internetowej i są wykorzystywane następnie w celach statystycznych oraz w celu lepszego dostosowania prezentowanych treści do preferencji Użytkownika. Pliki te nie identyfikują Użytkownika i nie dotyczą jego danych osobowych. Użytkownik ma w każdym czasie możliwość wyłączenia lub ograniczenia w swojej przeglądarce internetowej opcji zapisywania plików Cookies na dysku twardym komputera, co jednak może wiązać się z uniemożliwieniem lub utrudnieniem korzystania z Witryny.

V. PLIKI COOKIES

Przekazywanie danych przez Użytkowników odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie za pośrednictwem niniejszej strony „Formularza zgłoszeniowego”. Wypełniając i przesyłając formularz, Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych oraz złożenie dodatkowych oświadczeń poprzez zaznaczenie właściwych pól. Wyrażenie zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zgłoszenia udziału w wydarzeniu naukowym organizowanym przez Administratora. Użytkownik może w każdym czasie od wprowadzenia danych osobowych weryfikować je, dokonywać zmian oraz żądać ich usunięcia. Powyższego można dokonać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: kontakt@konferencjamed-gdynia.pl lub pisemnie na adres S & M PRO Sp. z o.o. ul. Zgoda 8/413, 81-361 Gdynia. Administrator ma prawo odmówić usunięcia danych w przypadku nieuregulowania przez Użytkownika należności z tytułu zleconych usług, o których mowa w Regulaminie lub w razie naruszenia przez niego przepisów prawa gdy przechowywanie tych danych jest niezbędne dla wyjaśnienia tych okoliczności i ewentualnego przekazania ich właściwym organom państwowym.

Administrator gromadzi ponadto dane techniczne dotyczące Użytkowników. Na dane te składają się informacje dotyczące sposobu korzystania przez Użytkowników z Witryny, częstotliwości tego korzystania z wykorzystaniem adresu IP komputera każdego Użytkownika, informacji dotyczących typu przeglądarki i lokalizacji komputera, adresu URL zasobów wymaganych oraz innych parametrów dotyczących systemu operacyjnego komputera Użytkownika. Dane te służą wyłącznie do celów statystycznych i są wykorzystywane do udoskonalenia świadczonych przez Administratora usług i zapewnienia wygodnej obsługi technicznej Użytkowników.

Niniejszy dokument ma zastosowanie jedynie do Użytkowników korzystających ze strony internetowej www.konferencjamed-gdynia.pl (dalej jako: Witryna) prowadzonej w związku z konkretnym wydarzeniem naukowym. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z umieszczonych na Witrynie odnośników do innych stron internetowych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności oraz nie zapewnia bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych w związku z korzystaniem z tych stron. Użytkownikowi zaleca się zapoznanie z Polityką Prywatności strony, na którą został przekierowany.

VI. DODATKOWE OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA

Administrator przekazuje Użytkownikom materiały reklamowe i informacyjne na podstawie przekazanych przez nich danych osobowych jedynie za ich wyraźną zgodą wyrażoną poprzez zaznaczenie podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego właściwego pola dotyczącego oświadczenia w tym przedmiocie, o ile formularz będzie przewidywał taką możliwość. Zgoda ta może być przez Użytkownika w każdym czasie cofnięta.

Administrator nie przekazuje gromadzonych danych osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy Użytkownik złożył dodatkowe oświadczenie o woli przekazywania tych informacji podmiotom powiązanym z Administratorem lub w przypadku, gdy z żądaniem udostępnienia danych wystąpi uprawniony organ państwowy, w szczególności organ wymiaru sprawiedliwości. Zgoda na przekazywanie danych osobowych Użytkownika innym podmiotom może być przez niego w każdym czasie cofnięta.

Użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na przekazywanie mu informacji handlowych przez podmioty powiązane z Administratorem. Zgoda ta może być przez Użytkownika w każdym czasie cofnięta.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności. Użytkowników obowiązuje aktualna treść Polityki Prywatności opublikowana na Witrynie.

Wszelkie pytania i uwagi związane z niniejszym dokumentem można kierować za pośrednictwem poczty e-mail na adres kontakt@konferencjamed-gdynia.pl lub pisemnie na adres S & M PRO Sp. z o.o. ul. Zgoda 8/413, 81-361 Gdynia.